Szchenyi Fejlesztsek

Alapítvány

 

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
/Ján. 3:16/

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

A Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány szellemiségét tekintve a Magyarországi Református Egyház kötelékébe tartozik. Az Intézet lelkésze a MRE Zsinatának kirendelt illetve kinevezett lelkésze és munkáját az Egyházi Törvénykönyv és civil szervezetekre érvényes, mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

Az Alapítvány közhasznú szervezet.

Működését elsősorban az Alapító Okirat és a közhasznú szervezetekre érvényes rendelkezések szabályozzák.

Céljai:

A Magyarországi Református Egyház Kallódó ifjúságot Mentő Missziója tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatása.

Hozzájárulni a különböző szenvedélybetegségek okozta személyi és társadalmi károk mérsékléséhez a, szenvedélybetegek társadalmi – reintegrációjához szükséges lehetőségek felkutatásához, és alkalmazásához, valamint a helyi közösségek szemléletformálásához a szenvedélybetegségek vonatkozásában. Mindezt elsősorban az Alapítvány fenntartásában működő Zsibriki Drogterápiás lntézet által integrált intézményekben végzi a szükséges és aktuális szakmai irányelvek felhasználásával, a Református Egyház szellemiségében.

Cél az e tevékenységek során összegyűlt módszerek és tapasztalatok összegzése, értékelése, szakmai előadásokon és publikációkban való megjelentetése, illetve egyeztetése együttműködésben a hasonló célú és rendeltetésű egyéb szervezetekkel.

 Az Alapítvány tevékenysége nem korlátozódik csak magyarországi székhelyű szervezetekkel való együttműködésre, hanem nyitott külföldi szervezetei felé is, felajánlva az együttműködést a fenti célok megvalósításának értelmében.

Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében:

1. Rehabilitációs tevékenysége keretében

– a szociális ellátásokról szóló 1993, évi lll. törvény 72.§.-ban meghatározott rehabilitációs intézményt tart fenn,

2. Reszocializációs tevékenvsége keretében

– a szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 75.§.-ában meghatározottak szerint a rehabilitációból kikerültek számára támogatott lakhatást nyújt

– a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. torvény 99/B-99/E. §.-ban meghatározott fejlesztő foglalkoztatást biztosít,

3. Drogprevenciós tevékenvsége keretében:

– az egészségügyről szóló 1997, évi CLlV törvény 38, § alapján megismerteti a szenvedélybetegséget, ezek káros hatásait, a rászokás elkerülésének módjait.

Ezek alapján az Alapítvány a mindenkori alapítványi vagyona terhére:

Elősegíti a prevenciót a hátrányos helyzetű és/vagy mentális hátrányokkal küzdő egyének és családok megerősítésével, egészségügyi-szociális ellátáshoz való segítésével, szakmai fórumok, szakmai és közösségépítő programok szervezésével, tanácsadással, érdekképviselettel.

Gyermek- és ifjúságvédelmi programokat, táborokat szervez.

Elősegíti a szenvedélybetegek (alkohol- és drogfüggők) rehabilitációját, utógondozását

terápiás közösség, szocioterápia biztosításával, valamint ezzel összefüggő előadások és konzultációk szervezésével,

Elősegíti a szenvedélybetegek reszocializációját terápiás célú foglalkoztatás biztosításával. Az alkalmazott foglalkoztatási-forma a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapotától függően változik, a jogszabályok biztosította keretek között.

Az Alapítvány a Civil törvény VII. fejezet szerinti közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyeket

– a szociális ellátásokról szóló,1993. évi III. törvény 2, §, -a, _ az egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. tv.35, §. (1)-(2) bekezdése, 141-142.§, a, 144, §. (1)

(2) _ a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CDXIX. törvény 13.§. (1) bek.4,8, és 15. pontja, – a családok védelméről szóló 2011. évi CCX|. törvény 1, §, és 6, §, -a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi ) 1997|. törvény 1a.§, (3) bekezdése állami és önkormányzati feladatként határoznak meg.

Ezek értelmében az Alapítvány munkája három szorosan együttműködő részből áll:

I. Egészségfejlesztéssel és szenvedélybetegséggel kapcsolatos prevenciós, támogató és szemléletformáló feladatokat lát el:

•          egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység

•          szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

•          tudományos tevékenység, kutatás

•          hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a rehabilitációs foglalkoztatás

•          közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások tevékenységet végzi.

Megvalósítás eszközei:

•          szenvedélybetegek kezelésével foglalkozó szakmai munkában való részvételt, a társadalmi szemléletformálást,

•          prevenciós és konzultációs feladatok vállalását,

•          ifjúság-és egészségnevelési kérdésekben szakmai állásfoglalást,

•          drogprevenciós előadások megtartását,

•          továbbképzéseket biztosít munkatársainak,

•          információt szolgáltat kezelési rendszerekről,

•          tanácsadást kínál droghasználatban érintett személyeknek,

•          szülőcsoportot tart drogtémában érintett hozzátartozók részére, azaz

KÁTÉ programja használatával iskolai és egyéb közösségi drogprevenciós-egészségfejlesztési programot szolgáltat.

II. Integrált intézményt működtet:

•          a Zsibriki Drogterápiás Intézetet, mely integrált ellátású intézmény. Ellátási formái: Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete és Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása, Szenvedélybetegek Nappali Ellátása.

III. Foglalkoztatás elősegítése:

•          Zsibriki Drogterápiás Intézet szakmai és intézményi keretein belül működtetett fejlesztő foglalkoztatás keretében történő Szociális Törvény szerinti és Munka Törvénykönyve szerinti fejlesztő foglalkoztatást.

Keress minket a Facebookon is! 
https://hu-hu.facebook.com/kimmta.zsibrikidrogterapiasintezet 

Közhasznúsági jelentés

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers